ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   เป็นประจำทุกเดือนในวันที่ 28 ของเดือนในการนี้  คณะสงฆ์อำเภอตระการพืชผลได้กำหนดให้ร่วมกันจัดพิธีประจำเดือนตุลาคม 2562 ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ วัดมะลิวัลย์ บ้านเล้า  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแดง  และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบลบ้านแดง  โดยคณะกรรมการสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแดงได้ร่วมกันจัดทำ "ธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลบ้านแดง"   เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์และพันธะร่วมกันในการที่จะบริหารจัดการดูแลสุขภาพของชาวตำบลบ้านแดง  โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข  เป้็นตำบลสุขภาวะอย่างแท้จริง โดยจัดทำพิธีประกาศใช้ธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลบ้านแดง   ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562  ณ ศาลาอีสานเขียว  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้จัดกิจกรรมซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  เส้นทางสายหลักบ้านแดง - ปากทางบ้านแดง นำโดย  ท่านนายกวัชรพันธ์  ทุมมานันท์ ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  ได้ร่วมกันซ่อมแซมถนน อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อน "โพดุล"และ "คาจิกิ"ที่เคลื่อนที่ผ่านภาคอิสานของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้เดินทางด้วยความปลอดภัย

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแดง  นำโดย พระครูสุธรรมโฆสิต เจ้าคณะตำบลบ้านแดง   นายวัชรพันธ์  ทุมมานันท์ นายก อบต. และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแดง ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ประจำปี 2562  กิจกรรม :  เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์  ของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแดง  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2562 ณ.บริเวณศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมะลิวัลย์  หมู่ที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง หมู่ที่ 1  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุดมธัญญาวาส  ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง นำโดย นายธวัชชัย  ชัยภูมิ ปลัดอบต. นำ ผู้นำชุมชน อสม.  และพี่น้องในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมโครงการ "โครงการ "มหรสพสมโภช เนื่องในงานมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  จังหวัดอุบลราชธานี"  ณ.สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง นำโดย นายวัชรพันธ์  ทุมมานันท์ นายก อบต. พร้อมด้วย นายธวัชชัย  ชัยภูมิ ปลัดอบต. นำสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และพี่น้องในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมโครงการ "จัดการแข่งขันโครงการกีฬาต้านยาเสพติด"  ณ.โรงเรียนบ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ) หมู่ที่ 1 บ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่  23,29 กันยายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแดง  นำโดย นายวัชรพันธ์  ทุมมานันท์ นายก อบต. และนายธวัชชัย  ชัยภูมิ ปลัด อบต. บ้านแดง และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแดง ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแดง   ณ.บริเวณสนามกีฬาชั่วคราว  บ้านนาหนองสิม  ตำบลบ้านแดง จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแดง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ