<!— Header —->

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

<!— Rows 1 —->

นางเรไร คณารักษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นางสาวสรัสวดี หม้อแก้ว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

<!— Rows 3 —->

นางบุญเรือง จารุแพทย์

ครู คศ.1

นางอรวัลย์ สุขช่วย

ครู คศ.1

นางทองม้วน ยุตะวัน

ครู คศ.1

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 6 —->

นางวาสนา คำแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางสาวนภาภรณ์ โคธา

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวกรรณิการ์ ไกลบาป

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแดง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ