<!— Header —->

สำนักงานปลัด

<!— Rows 1 —->

นายบุญจันทร์ รุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นายจุติกานต์ ไหล่หลั่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางธีรวรรณ นิกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายนัธทวัฒน์ อัคร์พัฒน์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

<!— Rows 3 —->

นายสมพร ประทุมทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางกัลญานี หินนาค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าสิบเอกนคร จารุแพทย์

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

<!— Rows 3 —->

นายถาวร นิกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 5 —->

นายบุญเลิศ วงค์คำ

พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

นายคารม กาสา

พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

นายเรวัตร ทุมมา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)

<!— Rows 6 —->

นายทองดี สงวนพิมพ์

พนักงานดับเพลิง

นายชินกร นนท์พละ

คนงานทั่วไป

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแดง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ