ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวด้วยหินคลุก บ้านแดง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ดำเนินการ สายทางบ้านแดง -บ้านโนนโพธิ์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 - 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมป้ายตามแบบมาตรฐานโครงการของ อบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP