ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบรืหารส่วนตำบลบ้านแดง (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP