Hot News :

แผนพัฒนาการศึกษา ศดว.มะลิวัลย์

วันจันทร์, 20 เมษายน 2563 21:14

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมะลิวัลย์  ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงโดยใช้แนวการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ ( ResultsBased Management) สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ประกอบด้วยการศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงนามาประเมินสถานภาพ โดยใช้เทคนิค SWOT เพื่อกาหนดทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ (Vsion) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) ภาพความสาเร็จและกลยุทธ์ (Strategy) โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน KPI(Key Performances Indicator) ในส่วนของการจัดทางBSC(Balance Scorecard)เพื่อนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการดาเนินงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ