โครงสร้างการบริหารงาน

ปรับปรุงล่าสุด 7 มิ.ย. 2023 04:07:17 3,239

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP