วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรับปรุงล่าสุด 26 พ.ค. 2023 14:56:32 3,007

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“เป็นองค์กรยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกให้สะดวกรวดเร็ว และมีบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้เพียงพอและทั่วถึง
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน
 3. การส่งเสริมการศึกษาศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน
 5. การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี

 

เป้าประสงค์

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 2. ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมด้านการศึกษา ช่องทางข่าวสาร ให้ประชาชนใฝ่เรียนรู้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 4. สืบทอดและอนุรักษ์ประเภณีท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น
 5. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นพื้นฐาน
 7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเป็นรูปธรรม
 8. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP