นายวัชรพันธ์ ทุมมานันท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธวัชชัย ชัยภูมิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564

    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประ่จำปี 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมโครงการ

[ 19-03-2564 ] Hits:8

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น หรือข้าราชกรประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) สามารถยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบพิจารณา ในวัน เวลา ราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

[ 19-03-2564 ] Hits:45

งานบริการจัดเก็บขยะอันตรายภายในตำบล

    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขยะอันตราย ได้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะอันตราย บริเวณจุดที่ตั้งถังจัดเก็บขยะอันตรายภายในตำบลบ้านแดง เพ่ื่อนำส่งขยะอันตรายไปทำลายด้วยวิธีที่ถูกต้อง ขอความร่วมมือทุกท่าน  ได้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสะดวกในการทำลาย ส่งเสริมพัฒนาให้ตำบลบ้านแดง สะอาดน่่ามอง

[ 03-03-2564 ] Hits:32

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ