การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านแดง

13 พ.ค. 2022 09:00:00 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.บ้านแดง 1,334

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านแดง ตำบลบ้านแดงมีวัฒนธรรมประเพณีสืบสานมาแต่โบราณ จนถึงปัจจุบัน เช่น ทำบุญตักบาตร ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายผ้าป่าเสื่อกก ถวายกฐิน ทำบุญอุทิศให้คนที่ล่วงลับไปแล้ว ก่อเจดีย์ทราย ฯลฯ นับว่าเป็นประเพณีที่ดีงาม

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP