ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 2565 - 8 มิ.ย. 2565

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP