ค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านแดง


คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแด...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบ...

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนบก หมู่ที่ 6 สายนานายสมร นามบุตร ไป นา นายประเทือง สัมมาวงษ์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 900 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงกำหนด เมื่อ 2 มิ.ย. 2023
 • จัดซื้อที่ดิน เมื่อ 31 พ.ค. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 21 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  จำนวนครัวเรือน
  613
  จำนวนหมู่บ้าน
  9
  พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)
  21,250
  ประชากรรวม
  2,817

  การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านแดง

  ข้อมูล ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านแดง

  กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์จากกกและผือ หมู่ที่ 2 บ้านแดงน้อย

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  คลังความรู้
  Choose Your Color
  Purchase now $17
  You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
  TOP